ประมง

ทัวร์ศึกษาเรียนรู้การประมง การประมงของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงจากการ “การประมงจับสัตว์น้ำ” เป็น “การประมงเพาะเลี้ยง”
“การประมงเพาะเลี้ยง” เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีข้อดีคือสามารถผลิตได้อย่างมีแบบแผนและควบคุมรายได้ให้คงที่ ทั้งยังมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการใช้ IOT เพื่อการประมง

  • ปรับปรุงการประมงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
  • ปรับปรุงการผลิตจากการเพาะเลี้ยง
  • ปรับปรุงการบริหารตั้งแต่ที่ท่าเรือประมง, การผลิต ไปจนถึงการแปรรูปและการจำหน่าย
  • Contact